คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน)
ชื่อผู้แต่ง : สสส. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
จำนวนหน้า : 24 หน้า
เข้าอ่าน : 162 ครั้ง
เปิดอ่าน

2021-05-24 12:22:32 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน ที่ประชาชนควรได้อ่านก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้รู้และเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น วัคซีนต่างชนิดมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่างกันหรือไม่ และใครไม่สามารถรับวัคซีนได้ เป็นต้น