เหตุแห่งความสุขความเจริญ
ชื่อผู้แต่ง : ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต
จำนวนหน้า : 186 หน้า
เข้าอ่าน : 177 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-05-19 09:39:09 เข้าชม : 177 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ความสุข ความสำเร็จ ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งชีวิต ย่อมเกิดจากการฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยน้อมนำมงคลแต่ละข้อมาปฏิบัติให้ครบถ้วน ซึ่งจะพิจารณาได้อย่างชัดเจนว่า มงคลตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายนั้น ล้วนเป็น “เหตุแห่งความสุขความเจริญ” อย่างแท้จริง สามารถปิดทางแห่งความพินาศเสียหาย ปิดอบายภูมิคือความเสื่อมได้อย่างสิ้นเชิง สามารถดับความทุกข์ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดบริบูรณ์ไปด้วยมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติสุขสงบแจ่มใสตลอดกาลนาน