เด็กดีสร้างได้
ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า : 98 หน้า
เข้าอ่าน : 79 ครั้ง
เปิดอ่าน

2019-03-18 16:56:05 เข้าชม : 79 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทาง เป็นกำลังใจช่วยกระตุกต่อมคิด..กระตุ้นจิตวิญญาณ ในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เกิดความงอกงามในองค์กร รวมทั้งในด้านการถ่ายทอดวิชาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคืนคนดีให้กับสังคมเกิดสังคมคุณธรรมที่มีคุณภาพ